Завантажити повний файл

Підготовка контрольної роботи – одна з форм контролю за виконанням навчальних програм з тієї чи іншої дисципліни, передбачених навчальним планом училища на кожний навчальний рік. Одночасно  це одна з форм творчої, пошукової та самостійної роботи студентів. Робота над виконанням контрольної роботи має особливе значення для розвитку особистості студентів, підвищує  їх  інтерес до навчальної дисципліни і вчить пов’язувати теорію з практичною роботою.

Контрольна робота має бути належно оформлена.

У контрольній роботі має обов’язково бути план чи зміст. Питання плану чи змісту мають формулюватися стисло, чітко і відповідати програмовому матеріалу.

Вступ і заключна частина повинні бути невеликі за об’ємом.

Береги: вгорі 20 мм, внизу 20 мм, зліва 30 мм, справа 10 мм.

Титульна сторінка: вказується навчальний заклад, назва роботи, прізвище та ініціали автора повністю, спеціальність та курс, на якому навчається студент, прізвище та ініціали викладача з дисципліни і сама дисципліна, повна назва домашньої адреси, місто і рік написання роботи.

При використанні фактів, цитат, висловлювань автор вказує на тій же сторінці, з яких джерел вони взяті (перед вказівкою джерела пишеться: див.).

До списку літератури вносять тільки ті роботи, які цитувалися і використовувалися у тексті.


Список використаної літератури подається у такому порядку:

1. Методична література (твори класиків, директивно-нормативні документи, твори видатних діячів);

2. Вся інша література (довідкові, навчальні, монографічні видання, використані матеріали з журналів і газет  та інші)  подаються в алфавітному порядку.

3. До контрольної роботи додаються (при наявності) зразки облікових документів, сценарії, фото-, відеоматеріали, матеріали на електронних носіях (диски, дискети, інтернет-ресурси) та ін.