Положення про колегіальні органи та їх персональний склад

 

ПОЛОЖЕННЯ

про педагогічну раду комунального вищого навчального закладу

«Тульчинське училище культури»

 

1. Загальні положення

1.1 Для забезпечення колегіальності обговорення навчально-виховної, методичної роботи, фізичного виховання студентів та інших питань діяльності комунального вищого навчального закладу «Тульчинське училище культури» (далі – Училище), відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Положення про державний вищий заклад освіти при директорові та під його керівництвом як дорадчий орган організовується педагогічна рада.

Основними завданнями педагогічної ради є об’єднання зусиль усього колективу Училища:

на забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців із освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

на постійне вдосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури і мистецтва, перспектив їх розвитку;

на забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я студентів.

1.2.Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності Училища.

 

2. Склад педагогічної ради

2.1.Педагогічна рада Училища об’єднує педагогічних, а також інших працівників, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі. До складу педагогічної ради входять заступники директора за посадами, головний бухгалтер, завідувач бібліотеки, голови циклових комісій, педагогічні працівники. 

2.2.Головою педагогічної ради є директор Училища, а в разі його відсутності заступник директора з навчальної роботи.

2.3. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора Училища на один рік. Зі складу педагогічної ради відкритим голосуванням вибирається секретар.

 

3.Зміст та організація роботи

3.1.Педагогічна рада розглядає й обговорює:

заходи щодо виконання Училищем нормативно-правових актів, що регламентують навчальний процес, інструкцій і вказівок вищих організацій про підготовку спеціалістів із вищою фаховою освітою;

стан і підсумки навчально-виховної і методичної роботи, питання удосконалення методів навчання, посилення зв’язку теоретичного і практичного навчання;

стан і підсумки роботи циклових комісій, творчих колективів, навчальних груп, навчально-допоміжних підрозділів, а також звіти керівників академічних груп та інших працівників навчального закладу;

питання виховання студентів, стан виховної, культурно-масової і спортивної роботи;

плани навчально-виховної роботи;

план розвитку Училища і зміцнення його навчально-матеріальної бази;

досвід роботи циклових комісій та кращих викладачів;

доповіді викладачів та інших працівників з найбільш актуальних питань навчання і виховання студентів;

питання підвищення кваліфікації викладачів;

питання охорони праці;

питання нового прийому студентів і випуску фахівців, а також питання зв’язку з випускниками Училища, вивчення їхньої педагогічної та творчої діяльності та на основі її аналізу удосконалення роботи з навчання і виховання студентів;

заходи щодо підготовки, проведення, а також підсумки поточного контролю, семестрових, державних екзаменів, причини відрахування студентів за семестр або навчальний рік;

питання відрахування студентів за неуспішність, за порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, а також в окремих випадках питання поновлення студентів на навчання;

на розгляд педагогічної ради в необхідних випадках виносяться питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної і виховної роботи в Училищі.

Питання про відповідність кваліфікації окремих викладачів щодо виконання ними педагогічної роботи в Училищі виносяться на педагогічну раду директором на підставі матеріалів атестаційної комісії.

3.2.Робота педагогічної ради проводиться за планом, що складається на кожний навчальний рік. План роботи після розгляду його на засіданні педагогічної ради затверджується директором Училища.

3.3.Педагогічна рада збирається в терміни, встановлені директором Училища, але не рідше одного разу в два місяці.

Засідання педагогічної ради ретельно готуються. Члени ради заздалегідь ознайомлюються з порядком дня засідання, матеріалами до цього засідання і з проектами рішень.

3.4.З питань, що обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, виносяться рішення з визначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання.

Педагогічна рада має право виносити рішення при наявності не менше двох третини її членів. Рішення педагогічної ради приймається більшістю голосів. При рівності голосів ухвальним є голос голови педагогічної ради. Рішення педагогічної ради вступає в дію тільки після його затвердження головою ради і є обов’язковим для всіх працівників і студентів Училища.

У випадку розбіжностей між директором і педагогічною радою, директор проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, які виникли, органові, у підпорядкуванні якого перебуває Училище; йому ж можуть повідомляти свою думку і члени педагогічної ради.

3.5. Кожний член педагогічної ради зобов’язаний відвідувати всі засідання ради, брати активну участь у його роботі; своєчасно і точно виконувати покладені на нього доручення.

3.6.Засідання педагогічної ради оформляються протоколом. Він підписується головою і секретарем педагогічної ради.

У кожному протоколі зазначається його номер, дата засідання ради, кількість присутніх, порядок денний, короткий, але зрозумілий і вичерпний запис виступів, пропозицій, зауважень та прийнятих рішень з питань, що обговорювались.

Протоколи засідань педагогічної ради є документами постійного збереження, зберігаються у справах Училища і здаються згідно з актом під час прийому і здачі справ навчального закладу.

 

Склад педагогічної ради на 2017-2018 навчальний рік


Трачук Леонід Данилович – директор училища, голова педагогічної ради

Омельченко Світлана В’ячеславівна – заступник директора з навчальної роботи, заступник голови педагогічної ради

Луговська Оксана Павлівна – викладач, секретар педагогічної ради

Члени педагогічної ради:

*Антонян Алла Анатоліївна – концертмейстер

*Артюхова Лідія Василівна – викладач

*Балан Світлана Олександрівна – викладач

*Барська Тетяна Миколаївна – викладач

*Бегас Світлана Василівна – викладач

*Безбах Оксана Анатоліївна – викладач

*Безвугляк Петро Йосипович – викладач

*Блонська Броніслава Борисівна – викладач

*Бондар Любов Миколаївна – викладач

*Бондар Петро Юхимович – викладач

*Бондар Тетяна Петрівна – викладач

*Булєєва Наталія Анатоліївна – викладач

*Вільк Людмила Петрівна – викладач

*Гаврилюк Валентин Миколайович – викладач

*Гаврилюк Оксана Василівна - викладач

*Гандзюк Людмила Петрівна – викладач, голова ц/к

*Гордійчук Еліна Євгенівна – викладач, голова ц/к

*Городинська Лілія Станіславівна – викладач

*Гладка Марія Станіславівна – викладач

*Грималюк Роман Валерійович – викладач, голова ц/к

*Гріга Юлія Михайлівна – викладач

*Грушко Любов Степанівна – викладач

*Губаль Алла Борисівна – концертмейстер

*Джига Галина Миколаївна – викладач

*Джига Микола Іванович – викладач

*Довгань Ніна Миколаївна – викладач

*Довгань Олег Михайлович – викладач

*Дорошенко Оксана Антонівна – викладач

*Дорошенко Тетяна Вікторівна – концертмейстер

*Журба Володимир Федорович – викладач

*Заремба Володимир Федорович – викладач

*Зіняк Галина Василівна – викладач

*Зорик Григорій Іванович – викладач

*Кавун Наталія Арсеніївна – методист

*Камінська Олена Василівна – викладач, голова ц/к

*Качмар Дмитро Васильович – викладач

*Кирилишен Григорій Володимирович - викладач

*Коваль Людмила Іванівна – викладач

*Козак Радислав Віталійович – викладач

*Козловська Наталія Іванівна – викладач

*Колісник Валерій Михайлович – викладач

*Кондратова Любов Анатоліївна – викладач

*Кононова Олена В’ячеславівна – викладач

*Корольчук Тетяна Дмитрівна – викладач

*Костюк Лариса Василівна – викладач

*Кочелаба Олена Степанівна – викладач

*Кравчук Людмила Іванівна – викладач

*Кузнецова Леся Вікторівна – викладач

*Кулик Василь Якович – викладач

*Курбатов Василь Денисович – викладач

*Лавренюк Наталія Іллівна – викладач

*Літун Світлана Вікторівна – викладач, голова ц/к

*Луговська Оксана Павлівна – викладач

*Лукашук Алла Хресанфівна – викладач

*Мазурик Іван Павлович – концертмейстер

*Маковій Оксана Михайлівна – викладач

*Маткарімов Артем Наріманович – викладач

*Мельник Світлана Олексіївна – головний бухгалтер

*Мельник Тетяна Іванівна – викладач

*Михальченко Андрій Олександрович – викладач

*Моторна Ніна Іванівна – викладач

*Недзельська Ольга Валентинівна – викладач

*Нікітіна Зоя Леонідівна – викладач

*Олянишена Анжеліка Анатоліївна – викладач

*Онищенко Анастасія Олександрівна – викладач

*Онищенко Олександр Іванович – викладач

*Пасічник Оксана Валентинівна – концертмейстер

*Пастернак Вікторія Василівна – викладач

*Пересунько Валерій Михайлович – викладач, голова ц/к

*Пересунько Віталій Валерійович – викладач

*Пересунько Світлана Савівна – викладач

*Петраковська Валентина Володимирівна – викладач

*Плаксій Ірина Вікторівна – викладач

*Побережник Людмила Володимирівна – викладач

*Погребняк Галина Олексіївна – завідувач денним відділенням

*Порада Мирослав Олександрович – викладач

*Почтар Ірина Олександрівна – практичний психолог

*Прасол Анна Євгенівна – викладач

*Преподобна Ганна Арсентіївна – концертмейстер

*Прилипко Любов Андріївна  – викладач

*Пшемінська Лариса Олександрівна – викладач, голова ц/к

*Рогозін Юрій Валентинович – викладач

*Розлучна Альона Володимирівна – викладач

*Романюк Віра Григорівна – викладач

*Романюк Олександр Петрович – викладач

*Рижий Василь Степанович – викладач

*Сафроняк Микола Тихонович – викладач

*Святковська Діана В'ячеславівна - викладач

*Семеляк Ольга Олександрівна – викладач

*Смачелюк Ольга Станіславівна – викладач

*Смолій Світлана Іванівна – викладач

*Танасюк Вікторія Леонідівна – викладач

*Тарковський Геннадій Валентинович – викладач

*Тихоліз Віталій Володимирович – завідувач навчально-виробничої практики

*Томчик Валентина Олексіївна – викладач, голова ц/к

*Томчик Валерій Володимирович – викладач

*Трач Валентина Вікторівна – концертмейстер

*Трачук Оксана Леонтіївна – завідувач бібліотеки

*Трачук Олена Борисівна – викладач, голова ц/к

*Удима Віталій Олександрович – викладач

*Удима Олександр Юрійович – викладач

*Уманська Лариса Миколаївна – викладач

*Фолюшняк Євгенія Василівна – методист денного відділення

*Хауліна Галина Андріївна – викладач

*Цимбалюк Віктор Миколайович – викладач

*Чорній Валентина Іванівна – викладач

*Шаповал Олександр Олександрович – викладач

*Шкуратовська Людмила Іванівна – викладач

*Шкуратовський Сергій Володимирович - викладач

*Шкуратовська Тетяна Володимирівна – викладач

*Юрченко Микола Миколайович – викладач

*Юрченко Олена Миколаївна – викладач

*Ярошенко Сільвія Костянтинівна – викладач

 

ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду комунального вищого навчального закладу

«Тульчинське училище культури»

 

1. Загальні положення

1.1. Методична рада – постійно діючий дорадчий консультативно-методичний орган, який покликаний спрямовувати діяльність учасників педагогічного процесу на виконання завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту».

1.2. Мета ради – керівництво науково-методичною роботою щодо реалізації основоположних ідей у навчально-виховному процесі, розвиток творчої особистості викладача і студента, підвищення їхнього інтелектуального потенціалу, впровадження у практику кращого досвіду прогресивних технологій, інновацій, надбань психолого-педагогічної науки.

1.3. Головні завдання ради:

наукове обґрунтування основних напрямів удосконалення змісту навчання і виховання студентів, їх професійної підготовки;

створення системи пошуку, відбору, організації навчання і виховання здібної і обдарованої студентської молоді;

аналіз науково-теоретичного професійного рівня викладання навчальних дисциплін, виховної роботи;

визначення чіткої структури, змісту і форм методичної роботи на діагностичній основі;

впровадження у навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, кращого досвіду, сучасних педагогічних технологій;

координація діяльності з підвищення кваліфікації педкадрів, розвитку їхньої ініціативи та творчості, саморозвитку та самовдосконалення.

1.4. Діяльність ради відбувається на принципах науковості, системності, комплексності, плановості, послідовності, наступності, нормування, перспективності, прогнозування, оптимальності, збалансованості теорії з практикою.

1.5. Основні функції ради:

діагностична – визначення рівня науково-методичного забезпечення педагогічного процесу, його відповідності досягненням сучасної науки та основам державних стандартів, вивчення професійної компетентності, запитів, потреб і можливостей педагогічних працівників, ефективності методичної роботи;

прогностично-моделююча – вироблення стратегічних концептуальних напрямів діяльності, передбачення результатів роботи колективу відповідно до головної мети і завдань, формування творчої особистості студента, викладача, вихователя, керівника; підготовка, втілення у практику педагогічних ідей і технологій;

організаційно-регулююча – визначення шляхів, засобів, методів і форм реалізації науково-методичних завдань, основних напрямів діяльності училища, регулювання педагогічної діяльності;

координаційна – узгодженість наукової і методичної роботи, встановлення взаємозв’язку заходів у системі внутрішньої діяльності;

аналітично-оцінювальна – оцінка ефективності педагогічного процесу на основі аналізу необхідної інформації щодо рівня професійної майстерності викладачів, розвитку і самовдосконалення студентів, результатів діяльності закладу в цілому.

2. Структура і склад методичної ради

2.1. До складу ради входять заступники директора, завідувачі відділень, голови циклових комісій, методисти, викладачі-методисти.

2.2. Очолює раду заступник директора з навчальної роботи.

2.3. У раді можуть створюватися комісії з певних напрямів діяльності.

3. Зміст та організація роботи ради

3.1. Зміст та організація роботи ради визначається статутом і цим положенням.

3.2. Методична рада:

окреслює цілі і завдання закладу;

планує і організовує методичну роботу, визначає її структуру, зміст і форми;

координує діяльність із підвищенням кваліфікації педкадрів, розвитку їх ініціативи, творчості, самовдосконалення;

аналізує рівень знань, умінь, вихованості студентів, діяльності закладу в цілому та вносить пропозиції щодо його підвищення;

сприяє поширенню і практичному використанню кращого досвіду, впровадженню прогресивних технологій та науково-педагогічних досягнень;

 організовує проведення масових форм методичної роботи (конференцій, педчитань, семінарів тощо).

3.3. Методична рада планує свою роботу самостійно, відповідно до мети, завдань закладу. Основним документом, що регулює її діяльність, є план, який погоджується із директором.

3.4. Засідання ради проводяться раз на два місяці.

3.5. Рішення приймаються звичайною більшістю голосів членів ради.

4. Керівництво роботою ради

4.1. Методична рада підпорядкована директору училища. Голова (заступник директора з навчальної роботи) щорічно звітує про її роботу на засіданні педагогічної ради.

 

Склад методичної ради на 2017-2018 навчальний рік

Омельченко Світлана В’ячеславівна – заступник директора з навчальної роботи, голова ради

Кавун Наталія Арсеніївна – методист, секретар ради

Члени методичної ради:

Погребняк Галина Олексіївна

завідувач денним відділенням

Тихоліз Віталій Володимирович

завідувач навчально-виробничої практики

Фолюшняк Євгенія Василівна

методист денного відділення

Пшемінська Лариса Олександрівна

голова ц/к народно-пісенного мистецтва

Пересунько Валерій Михайлович

голова ц/к народно-інструментального мистецтва (народні, духові та естрадні інструменти)

Літун Світлана Вікторівна

голова ц/к соціокультурної діяльності, видовищно-театралізованих заходів та кінофотовідеосправи

Трачук Олена Борисівна

голова ц/к народної хореографії

Грималюк Роман Валерійович

голова ц/к декоративно-прикладного мистецтва

Томчик Валентина Олексіївна

голова ц/к інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Гордійчук Еліна Євгеніївна

голова ц/к музично-теоретичних дисциплін, загального фортепіано та концертмейстерів

Камінська Олена Василівна

голова ц/к туристичного обслуговування

Гандзюк Людмила Петрівна

голова ц/к загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін